Prijamni ispit

Natječaj za upis na preddiplomski studij raspisuje Sveučilište u pravilu 6 mjeseci prije početka nastave. Sadržaj natječaja propisan je Statutom Sveučilišta i Statutom ADU. Pravo upisa na preddiplomski studij stječe se prema redoslijedu na listi prvenstva pristupnika koji su prešli eliminacijski bodovni prag, a prema utvrđenoj upisnoj kvoti

Opći i posebni uvjeti prijamnog ispita (rokovi prijave, pristupni radovi, tijek prijamnog ispita, način bodovanja, bodovni prag, konzultacije) svake se godine objavljuju na mrežnim stranicama ADU i u prostoru ADU (vidi prilog 1 - Uvjeti upisa na preddiplomski studij montaže.).

Povjerenstvo za prijamne ispite preddiplomskog i diplomskog studija sastavljeno je od nastavnika Odsjeka montaže i eventualno drugih nastavnika ADU. Povjerenstvo ima predsjednika, voditelje određenih faza i voditelja evidencije. Predsjednik Povjerenstva određuje kada određena faza počinje i završava te kada su pauze, potpisuje obavijesti pristupnicima i sl. Voditelji fazaobavljaju pojedine faze prijamnog ispita, a kontroliraju ih svi ostali članovi Povjerenstva. Voditelj evidencije brine se za ispravan izračun bodovanja, upisuje bodove u formulare koji čine službenuevidenciju Odsjeka montaže, a cijelo Povjerenstvo kontrolira i ovjerava evidenciju nakon završetka svake pojedine faze prijamnog ispita.

Ako se pristupnik ne pojavi na jednom elementu prijamnog ispita, diskvalificiran je iz cijelog postupka. Ako pristupnik ne priloži svu propisanu dokumentaciju i pristupne radove uvaljanom obliku, također je diskvalificiran.

Tijek prijamnog ispita preddiplomskog studija

Na temelju procjene kvalitete pristupnih radova (fotografsko-montažni zadatak), Povjerenstvo određuje listu pristupnika koji su stekli pravo pristupa prvom dijelu prijamnog ispita.

Prvi dio prijamnog ispita sastoji se od sljedećih zadataka: projekcije filma te klauzurnog rada koji se piše na jednu od zadanih tema iz kulture audiovizualnih medija a koja je u vezi s prikazanim filmom; rješavanja testa opće kulture i informiranosti; testiranja glazbene nadarenosti; razgovora s Povjerenstvom o pitanjima vezanim uz klauzuru i filmsku umjetnost općenito, osvrta na pristupne radove te provjeravanja pristupnikove motiviranosti, sklonosti i specifične sposobnosti za studij.

Na temelju bodova postignutih u prvom dijelu prijamnog ispita, Povjerenstvo određuje listu pristupnika koji su prešli eliminacijski bodovni prag prvog dijela prijamnog ispita i time stekli pravo pristupa drugom dijelu prijamnog ispita.( vidi prolog 2 - Pravilnik o vrjednovanju elemenata prijamnog ispita preddiplomskog studija).

U drugom dijelu prijamnog ispita pristupnici rješavaju specifične zadatke vezane uz film: pisani montažni test i slikovni montažni zadatak.

Pristupnicima koji su prešli eliminacijski bodovni prag prijamnog ispita pridružuju se (u centralnom informatičkom sustavu) bodovi ostvareni na temelju uspjeha u srednjoj školi (do 100 bodova) i postignutog uspjeha na državnoj maturi (Hrvatski jezik- do 100 bodova) te se formira konačna lista prvenstva pristupnika za upis na studij montaže a prema utvrđenoj upisnoj kvoti.

Prijamni ispit temelji se i na utvrđivanju pristupnikove nadarenosti, sposobnosti i znanja potrebnih za svladavanje studija. Glazbeno školovanje, poznavanje filma, televizije, kazališta i medija općenito, kao i praćenje recentne kazališne, filmske, audiovizualne i likovne produkcije, bitni su elementi pri procjeni pristupnika.

Preporučena literatura za prijamni ispit preddiplomskog studija

Peterlić, Ante: Osnove teorije filma, Hrvatska sveučilišna naklada, 2000., Zagreb.

Škrabalo, Ivo: 101 godina filma u Hrvatskoj, Nakladni zavod Globus, 2000., Zagreb.

Gilić, Nikica: Filmske vrste i rodovi, AGM, 2007., Zagreb.

*** Filmska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1986.–1990., Zagreb (natuknice: Montažer, Filmska montaža, Planovi, Kutovi, Stanja kamere, Kompozicija kadra).

Pretpostavlja se poznavanje klasičnih djela svjetske i hrvatske kinematografije, kao i praćenje aktualnog kinorepertoara.