Montažne vježbe i nastavna produkcija

Montažne vježbe

Student je dužan sve nastavnim planom propisane vježbe pojedinog glavnog umjetničkog predmeta ili predmeta struke izraditi i pokazati predmetnom nastavniku tijekom semestra, što nastavnik potvrđuje potpisom. Radovi i vježbe studenata vlasništvo su Akademije i zadržavaju se na Odsjeku. Predmetni nastavnik na početku svakog semestra izvedbenim planom propisuje rokove za dovršenje vježbi.

Nakon završetka rada na montažnoj vježbi student je obvezatan:

vratiti materijal dobiven za izradu

na zahtjev predmetnog nastavnika predati vježbu.

Nastavna produkcija

Tijekom studija student montaže obvezatan je raditi na cijelom nizu vježbi i filmova nastavne produkcije ADU kao montažer, montažer zvuka, oblikovatelj zvuka ili skript.

Nastavnu produkciju ADU čine vježbe i filmovi koji se realiziraju unutar nastave na svim odsjecima ADU. Student ne smije svojevoljno napustiti rad na zadatku iz nastavne produkcije. O eventualnim problemima tijekom rada dužan je obavijestiti nastavnika glavnog umjetničkog predmeta, mentora ili predstojnika Odsjeka montaže. Svi studenti jedne godine trebaju biti podjednako opterećeni zadacima nastavne produkcije.Svaki student montaže treba se oprobati u radu sa svakim studentom režije.

U pravilu studenti montaže pojedine godine studija rade sa studentima režije iste godine studija. Odstupanja su moguća u iznimnim slučajevima (bolest studenta, disparitet broja upisanih studenata režije i montaže, promjene u nastavnom planu Odsjeka režije) te se definiraju posebnom odlukom Odsjeka montaže.

Rok za završetak montaže na pojedinim zadacima nastavne produkcije ne može se produživati izvan semestra za koji je predviđen. Iznimno, rok se može produžiti samo u slučaju posebnih produkcijskih okolnosti diplomskoga montažnog rada.

Bodovi za realizaciju zadataka iz nastavne produkcije ostvaruju se unutar glavnoga umjetničkog predmeta.

Nakon upisa, tijekom prvog semestra, student je dužan nabaviti tehnička pomagala i opremu koju odredi Odsjek montaže, a koja mu je potrebna za realizaciju vježbi tijekom studija. Pri upisu na studij student potpisuje Izjavu (vidi prilog 1- Izjava) o odgovornosti pri korištenju dodijeljenim audiovizualnim materijalima.

Teoretska nastava

Nastava na Odsjeku montaže započinje prema kalendaru akademske godine koji propisuje Sveučilište, odnosno ADU.

Nastavni planovi i uvjeti za upisivanje pojedinog predmeta objavljuju se svake akademske godine na ISVU (www.isvu.hr, Informacijski sustav visokih učilišta).

Student ima pravo, prema vlastitom izboru, radi stjecanja dopunskih znanja, upisati i polagati izborne predmete na ostalim studijskim programima ADU i studijskim programima Sveučilišta, u skladu s nastavnim programom i Pravilnikom o studiranju Sveučilišta u Zagrebu, poglavlje 6 - mobilnost studenata, čl. 29.

Preddiplomski studij završava polaganjem svih ispita i dovršenjem ostalih studijskih obveza.