Ispiti

Na Odsjeku montaže Akademije dramske umjetnosti postoje sljedeće vrste ispita: prijamni ispiti, ispiti glavnih umjetničkih predmeta, ispiti predmeta struke, teorijskih i općih predmeta te diplomski ispit.

1. Ispiti glavnih umjetničkih predmeta

Uvjet za pristup ispitu jest da su svi propisani radovi i vježbe realizirani sustavno tijekom semestra u zadanim rokovima, što je nastavnik ovjerio potpisom. Ispiti iz glavnih umjetničkih predmeta polažu se pred ispitnim povjerenstvom, koje čini neparan broj nastavnika s Odsjeka. O ispitu se vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Predmet upisan u zimskom semestru polaže se u zimskom ispitnom roku. Predmet upisan u ljetnom semestru polažu se u ljetnom ispitnom roku.U slučaju objektivnih i opravdanih razloga, Akademijsko vijeće, na prijedlog Odsjeka, može iznimno odobriti polaganje ispita u jesenskom ili izvanrednom roku.

2. Ponovni upis glavnoga umjetničkog predmeta

Ispiti iz glavnih umjetničkih i umjetničkih predmeta, koji se polažu pred ispitnim povjerenstvom, polažu se samo jedanput. Student/studentica koji/koja nije položio ispit iz navedenog predmeta obvezan/obvezna je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet.

Studentu koji ponovno upisuje glavni umjetnički predmet predmetni nastavnik može priznati dio izvršenih obveza ako procijeni da su obveze realizirane na zadovoljavajući način.

Ako student/studentica ni nakon ponovljenog upisa predmeta ne položi komisijski ispit iz umjetničkog predmeta (glavnog umjetničkog predmeta), koji se ponovno polaže samo jedanput pred ispitnim povjerenstvom, gubi pravo studiranja na tom studiju. Gubitak tog prava unosi se u studentsku ispravu.

3. Ispiti iz glavnih predmeta struke, teorijskih i općih predmeta

Ispit se polaže pred predmetnim nastavnikom, a način polaganja ispita određen je Statutom ADU.