Prijamni ispit

Natječaj za upis na diplomski studij raspisuje Sveučilište u pravilu 3 mjeseca, a najmanje mjesec dana prije početka nastave.

Opći i posebni uvjeti prijamnog ispita (rokovi prijave, pristupni radovi, tijek prijamnog ispita, način bodovanja, bodovni prag, konzultacije, pravo izravnog upisa) svake se godine objavljuju na mrežnim stranicama ADU i u prostoru ADU.

Upisna kvota na diplomskom studiju Montaže za ak.god. 2011./2012. je do 6 studenata. Kvota studija (do 6 studenata) se dijeli po usmjerenjima (Montaža i Oblikovanje zvuka) u omjeru 3:3 ili iznimno 4:2 odnosno 2:4 na oba usmjerenja.

Uvjeti upisa diplomskog studija – usmjerenje Montaža i usmjerenje Oblikovanje zvuka su završen preddiplomski studij i ostvareni uvjeti izravnog upisa ili prijeđen eliminacijski bodovni prag prijamnog ispita, a prema listi prvenstva do popunjenja upisne kvote.

Studenti preddiplomskog studija Montaže koji žele ostvariti mogućnost izravnog upisa na diplomski studij, prijave predaju u studentsku službu ADU u za to predviđenom roku. Po isteku navedenog roka a prije roka za prijavu kandidata za Prijamni ispit, Povjerenstvo na temelju pregleda prijava za izravni upis objavljuje listu kandidata koji zadovoljavaju prva 4 uvjeta za ostvarivanje tog prava, te u iznimnom slučaju donosi odluku i obavijest o neodržavanju prijamnog ispita.

U slučaju redovnog održavanja prijamnog ispita, pristupnici koji ne kandidiraju za ostvarivanje izravnog upisa predaju u studentsku službu ADU svoje prijave i pristupne radove u za to predviđenom roku i u skladu s odlukama i obavijestima Povjerenstva pohađaju provjere Prijamnog ispita.

Prijamnom ispitu pristupaju kandidati koji su završili ili upravo završavaju preddiplomski studij Montaže ADU a nisu zadovoljili neki od prva 4 uvjeta za izravni upis, te kandidati koji su završili ili upravo završavaju druge preddiplomske studije. Navedeni kandidati unaprijed odlučuju koje od dva usmjerenja žele studirati, te u skladu s odabirom izrađuju i predaju pristupne radove u zadanom roku, te pohađaju provjere prijamnog ispita za usmjerenje koje su odabrali.

Prijamni ispit za jedno ili oba usmjerenja iznimno se neće održavati ukoliko po isteku roka za predaju zahtjeva za izravni upis a prije roka za zaprimanje prijava za Prijamni ispit diplomskog studija Povjerenstvo utvrdi slijedeće:

- da postoje kandidati koji su zatražili izravni upis te udovoljavaju SVIM propisanim uvjetima (uključujući da u tom trenutku imaju ZAVRŠEN preddiplomski studij Montaže)

- da se temeljem odabira željenog/prioritetnog usmjerenja navedenih kandidata popunjava kvota jednog odnosno oba studijska usmjerenja

Studenti koji upravo završavaju ili su već završili preddiplomski studij Montaže ADU, mogu zatražiti izravni upis diplomskog studija Montaže. Studenti za koje Povjerenstvo i studentska služba utvrde da zadovoljavaju sve propisane uvjete za ostvarivanje tog prava, imaju prednost pri upisu na studij i željeno usmjerenje. Uvjeti za ostvarivanje tog prava, te temelj za formiranje liste prvenstva izravnog upisa diplomskog studija Montaže su:

1. prosječna ocjena 3.5 ili više definiranog skupa predmeta preddiplomskog studija Montaže ADU(u slučaju da dva ili više kandidata imaju istu navedenu prosječnu ocjenu, pri upisu prednost ima kandidat s većom ukupnom prosječnom ocjenom preddiplomskog studija)

2. odabir prioritetnog usmjerenja diplomskog studija

3. predaja zahtjeva za izravni upis u zadanom roku s naznačenim usmjerenj-em/ima od interesa, po redoslijedu prioriteta

4. potrvrda o uplati naknade za provođenje aplikacije za izravni upis

5. završen preddiplomski studij Montaže ADU do početka roka za upis studenata na diplomski studij

Skup predmeta čija prosječna ocjena predstavlja prvi uvjet za ostvarivanje prava na izravni upis čine: Montaža IB, Montaža IIA, Montaža IIB, Montaža IIIA, Montaža IIIB te Montaža zvuka I, Montaža zvuka IIA, Montaža zvuka IIB, Montaža zvuka IIIA, Montaža zvuka IIIB. Za izračun prosječnih ocjena ne uzima se u obzir ECTS bodove predmeta.

Prijamni ispit: diplomski studij MONTAŽE: usmjerenje MONTAŽA

Pristupni radovi za prijamni ispit diplomskog studija – usmjerenje Montaža:

- audiovizualni rad koji je pristupnik montirao ili je jedan od njegovih autora. Rad mora biti na DVD-video formatu (najmanje pet kopija);

- pisana analiza priloženog audiovizualnog rada s naglaskom na primijenjene montažne postupke (pet primjerka ).

Obvezatni prilozi:

- životopis,

- motivacijsko pismo (do dvije kartice teksta).

Preporučena literatura za prijamni ispit diplomskog studija – usmjerenje Montaža

· Peterlić, Ante: Osnove teorije filma, Hrvatska sveučilišna naklada, 2000., Zagreb.

· Turković, Hrvoje: Teorija filma, Meandar 2000., Zagreb.

· Škrabalo, Ivo: 101 godina filma u Hrvatskoj, Nakladni zavod Globus, 2000. Zagreb.

· Rodica Virag, Maja: Uvod u filmsku montažu, ADU, 1998., Zagreb.

· Midžić, Enes: O slici pokretnih slika, Areagrafika, 2004., Zagreb.

· Midžić, Enes: Govor oko kamere, Hrvatski filmski savez, 2006., Zagreb.

· Filmska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1986.–1990., Zagreb (natuknice: Montažer, Filmska montaža, Planovi, Kutovi, Stanja kamere, Kompozicija kadra).

Pretpostavlja se dobro poznavanje klasičnih djela svjetske i hrvatske kinematografije, kao i praćenje aktualnog kinorepertoara te poznavanje temeljnih pojmova iz područja teorije i povijesti filma.

Za detaljniji opis tijeka pijamnog ispita i bodovanja vidi prilog 1.

Prijamni ispit: diplomski studij MONTAŽE: usmjerenje OBLIKOVANJE ZVUKA

Pristupni radovi za prijamni ispit diplomskog studija – usmjerenje Oblikovanje zvuka:

- audiovizualni rad na kojemu je pristupnik osmislio zvučnu sliku ili sudjelovao u njezinu stvaranju. Rad mora biti na DVD-video formatu (najmanje 3 kopije);

- pisana analiza priloženog audiovizualnog rada s obrazloženjem koncepta zvučne slike te navedenim podrijetlom šumova, glazbe, zvučnih efekata i računalnih programa koji su korišteni u postprodukciji zvuka (tri primjerka).

Obvezatni prilozi:

- životopis

- motivacijsko pismo (do 2 kartice teksta).

Preporučena literatura za prijamni ispit diplomskog studija – usmjerenje

Oblikovanje zvuka

· Filmska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1986.–1990., Zagreb (natuknice: Montažer, Filmska montaža, Planovi, Kutovi, Stanja kamere, Kompozicija kadra, Glazba, Zvuk).

· Peterlić, Ante, Osnove teorije filma, Hrvatska sveučilišna naklada, 2000., Zagreb.

· Sonnenschein, David, Sound Design – The expressive Power of Music, Voice and Sound

· Effects in Cinema, Michael Wiese Productions, 2001.

· Weis, Elizabeth; Belton, John, Film Sound, Columbia University Press, 1985., New York.

Pretpostavlja se dobro poznavanje klasičnih djela svjetske i hrvatske kinematografije, kao i praćenje aktualnog kinorepertoara, glazbenih događanja te poznavanje temeljnih pojmova iz područja teorije i povijesti filma i glazbe.

Za detaljniji opis tijeka pijamnog ispita i bodovanja vidi prilog 1.

Povjerenstvo za prijamne ispite diplomskog studija sastavljeno je od nastavnika Odsjeka montaže i eventualno drugih nastavnika ADU. Povjerenstvo provodi prijamne ispite prema Poslovniku oradu Povjerenstva za prijamne ispite Odsjeka montaže (vidi prilog 2 - Poslovnik o radu Povjerenstva za prijamni ispit diplomskog studija, usmjerenje Montaža i usmjerenje Oblikovanje zvuka, za ak. god. 2011./2012.).