Diplomski ispit

Diplomski ispit sastoji se od evaluacije i obrane montažnog rada i pisanog rada.

Montažni diplomski rad čini:

montažni autorski rad koji je student izradio u sklopu predmeta Montaža diplomskog filma

ili montažni autorski rad koji je student realizirao tijekom diplomskog studija izvan nastave glavnih umjetničkih predmeta 1., 2. ili 3. semestra, a koji realizacijom, obujmom i dometima zadovoljava zahtjeve diplomskoga rad

ili montažni autorski rad koji zadovoljava standarde profesionalne audiovizualne produkcije, kao i stručne, kreativne te estetske kriterije koji su pretpostavka za profesionalno autorsko djelovanje na području montaže.

Prijava montažnoga diplomskog rada

Student je pri upisu predmeta Montaža diplomskoga filma dužan odabrati mentora za svoj montažni diplomski rad. Mentori za montažni diplomski rad nastavnici su glavnih umjetničkih predmeta Odsjeka montaže. U slučaju duže spriječenosti mentora predstojnik Odsjeka montaže, na zahtjev studenta, imenuje drugoga mentora.

Ako student želi za svoj montažni diplomski rad prijaviti rad koji je nastao u produkciji izvan ADU, dužan je isti predati na uvid mentoru predmeta Montaža diplomskog filma, koji će potom odlučiti može li se taj rad priznati kao montažni diplomski rad.

Pisani diplomski rad

Pisani diplomski rad samostalan je rad pristupnika iz područja filmske umjetnosti. Pristupnik izradom i obranom rada pokazuje da je na temelju znanja stečenoga tijekom studija, literature korištene u izradi rada i drugih izvora te provedenoga istraživanja ovladao zadanom temom, stručnom i znanstvenom metodologijom, da se pravilno koristio stečenim znanjima te da je pravilno navodio korištenu literaturu.

U izradi pisanoga diplomskog rada nije dopušteno prisvajanje, odnosno uključivanje u rad tuđega pisanog rada (plagiranje), a za citate i dijelove koje je dopušteno preuzeti navodi se autor i izvor, na način uobičajen u pisanju znanstvenih radova.

Prijava teme i izrada pisanog diplomskoga rada

Student je dužan izabrati mentora (po potrebi i sumentora) i temu pisanoga diplomskog rada najkasnije do upisa u posljednji semestar studija. Mentor u postupku izrade pisanoga diplomskog rada u pravilu je nastavnik ADU, osim ako je pisani diplomski rad iz nastavne discipline vezane uz predmet čiji je nositelj vanjski suradnik ADU. Mentor može biti nastavnik koji, prema važećim propisima, ima pravo biti nositelj predmeta. Nastavnici koji ne mogu biti nositelji predmeta, nego samo izvoditelji, mogu biti sumentori. Pristupniku u izradi pisanoga diplomskog rada, uz suglasnost mentora, može pomagati i osoba u suradničkome zvanju, što se navodi na unutarnjoj naslovnoj stranici pisanoga diplomskog rada (kao bilješka o sudjelovanju suradnika).

Student može jedanput promijeniti temu pisanoga diplomskog rada ili mentora. Uz zahtjev za zamjenu mentora treba priložiti pismenu suglasnost novoga mentora, naslov i opis nove teme pisanoga diplomskog rada. Diplomski pisani rad student izrađuje tijekom posljednjega semestra studijskoga programa prema nastavnom planu.

Student najprije izrađuje nacrt pisanoga diplomskog rada, koji mu odobrava odabrani mentor/sumentor. U procesu izrade pisanoga diplomskog rada, mentor/sumentor vodi studenta savjetima i upućuje u korištenje literaturom. Ako pisani diplomski rad prema mišljenju mentora/sumentora ne zadovoljava vrsnoćom i opsegom, vraća se studentu na doradu. Ako i nakon izmjena mentor/sumentor ocijeni rad negativno, student se upućuje na ponovno pokretanje postupka za dobivanje teme pisanoga diplomskog rada.

Struktura pisanoga diplomskog rada

Diplomski rad treba sadržavati sljedeće dijelove:

naslovni list (vidi prilog 1 - Naslovni list i vanjska ili omotna stranica pisanoga diplomskog rada)

list sa sadržajem

tekst koji sadrži:

o uvod - sažet opis predmeta rada i definiranje pojmova

o razrada teme po poglavljima

o zaključak

priloge (ako ih ima)

kratak životopis - školovanje i važnije aktivnosti (dužine do 100 riječi), a umjesto toga može se priložiti CV (curriculum vitae)

popis korištene literature i drugih izvora

Opremanje pisanoga diplomskog rada

Diplomski rad treba imati oko 50 stranica (najmanje 54.000 slovnih znakova), ne računajući sadržaj, popis literature i priloge.

Pisani diplomski rad piše se računalnim programom za pisanje i obradu teksta. Veličine je stranice A4 (210x297 mm). Rubovi (margine) teksta trebaju biti 25 mm, osim lijevog ruba koji treba biti širok 40 mm. Rad treba pisati slovima Times New Roman, veličine 12 točaka s proredom 1,5. Naziv pojedinih poglavlja treba biti ispisan slovima veličine 14 točaka. Sve stranice moraju biti numerirane.

Tekst mora biti pisan hrvatskim književnim jezikom, po svim gramatičkim i pravopisnim pravilima (lektoriran).

Korištenu literaturu treba popisati abecednim redom, u skladu s pravilima odgovarajućega stila citiranja u struci (harvardski sustav, APA sustav), odnosno prema uputama mentora. (O detaljima jednog od načina citiranja i popisa literature te izgledu naslovnice vidi prilog 2 - Upute za citiranje.)

Student je obvezatan napraviti pet (5) kopija svoga diplomskog rada i to jednu u tvrdom uvezu, a ostale u spiralnom, te kopiju rada u digitalnom obliku (CD, DVD).

Ako pisani diplomski rad zahtijeva uvid u filmska ostvarenja, sastavni je dio rada i tehnički ispravna snimka audiovizualne građe na koju se odnosi pisani rad.

Prijava diplomskoga ispita (diplomski montažni rad i pisani diplomski rad)

Nakon mentorova odobrenja montažnoga diplomskog rada i pisanoga diplomskog rada, student ispunjava obrazac Prijava za pristup diplomskom ispitu (vidi prilog 3) koji daje obojici mentora na potpis te ga predaje Studentskoj službi. Uz Prijavu student predaje i indeks. Kopije (4 komada) pisanoga rada predaje Odsjeku montaže, dok tvrdi uvez i kopiju rada u digitalnom obliku predaje Studentskoj službi, za arhiviranje.

Studentska služba provjerava i potvrđuje na Prijavi da je student realizirao potrebne ECTS bodove i ispunio ostale obveze te da može pristupiti diplomskom ispitu. Studentska služba Prijavu prosljeđuje Akademijskom vijeću na usvajanje.

Nakon odobrenja Akademijskog vijeća, Odsjek montaže zakazuje diplomski ispit u redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Datum diplomskoga ispita objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama ADU. Predstojnik Odsjeka donosi odluku o članovima ispitnoga povjerenstva.

Ispitno povjerenstvo za ocjenu diplomskoga ispita čine mentor/mentori i nastavnici iz širega područja vezanoga uz temu diplomskoga rada. Jedan član imenuje se predsjednikom Povjerenstva. Mentor ne može biti predsjednik Povjerenstva. Članovi Povjerenstva mogu biti i suradnici u nastavi, ali oni ne mogu biti predsjednici Povjerenstva. Povjerenstvo ima neparan broj članova.

Polaganje diplomskog ispita

Diplomski ispit je javan, a obavlja se u službenim prostorijama ADU. Nakon što prezentira i obrazloži svoje diplomske radove, pristupnik odgovara na pitanja članova ispitnoga povjerenstva koja su u vezi s istima.

Pristupnik je položio diplomski ispit ako su pisani diplomski rad i njegova usmena obrana te montažni diplomski rad i njegova obrana ocijenjeni prolaznom završnom ocjenom članova Povjerenstva. Ako je jedan od priloženih radova (montažni diplomski rad, pisani diplomski rad) ocijenjen negativno, pristupnik je dužan izraditi novi rad te ponovno pokrenuti postupak za pristupanje diplomskom ispitu.

Većinom glasova članova Povjerenstva utvrđuju se dvije ocjene: jedna ocjena za montažni diplomski rad i diplomski pisani rad te druga ocjena za njihovu usmenu obranu.

Pristupnik koji iz bilo kojih razloga prekine polaganje diplomskoga ispita, mora ga ponovno polagati u cijelosti.

Rezultate diplomskoga ispita objavljuje predsjednik ispitnoga povjerenstva neposredno nakon završetka obrane diplomskoga rada.

Na diplomskom ispitu vodi se zapisnik na obrascu Zapisnik o diplomskom ispitu (vidi prilog 4 - Zapisnik o diplomskom ispitu). U njemu se navode imena članova ispitnoga povjerenstva, vrijeme početka i završetka ispita, ocjena montažnog i pisanog rada te ocjena njihove obrane. Zapisnik vodi jedan od članova Povjerenstva. Zapisnik potpisuju svi članovi ispitnoga povjerenstva, a predsjednik Povjerenstva ga dostavlja Studentskoj službi.