4.7 Demonstratori

Demonstratori se imenuju u skladu s člankom 91 Statuta Akademije.

Na Odsjeku montaže na preddiplomskom studiju imenuju se tri demonstratora i to za ova područja: Montaža, Montaža zvuka i Kompjutorska montaža, dok se na diplomskom studiju imenuje jedan demonstrator za područje Montaža.