4.4 Nastavna produkcija

Opće odredbe

Tijekom studija student montaže obvezatan je raditi na cijelom nizu vježbi i filmova nastavne produkcije ADU kao montažer, montažer zvuka, oblikovatelj zvuka ili skript.

Nastavnu produkciju ADU čine vježbe i filmovi koji se realiziraju unutar nastave na svim odsjecima ADU.

Student ne smije svojevoljno napustiti rad na zadatku iz nastavne produkcije. O eventualnim problemima tijekom rada dužan je obavijestiti nastavnika glavnog umjetničkog predmeta, mentora ili predstojnika Odsjeka montaže.

Rok za završetak montaže na pojedinim zadacima nastavne produkcije ne može se produživati izvan semestra za koji je predviđen. Iznimno, rok se može produžiti samo u slučaju posebnih produkcijskih okolnosti diplomskoga montažnog rada.

Preddiplomski studij

Tijekom preddiplomskog studija nastavnik glavnog umjetničkog predmeta određene godine dodjeljuje montažera i sekretara režije pojedinom zadatku iz nastavne produkcije vodeći računa o sljedećem:

  • svi studenti jedne godine trebaju biti podjednako opterećeni zadacima nastavne produkcije

  • svaki student montaže treba se oprobati u radu sa svakim studentom režije

  • student montaže ne može na istom projektu obavljati posao sekretara režije i montažera

  • želje studenata o međusobnoj suradnji uzimaju se u obzir ako nisu u suprotnosti s prethodnim trima odrednicama.

Bodovi za realizaciju zadataka iz nastavne produkcije ostvaruju se unutar glavnoga umjetničkog predmeta.

U pravilu studenti montaže pojedine godine studija rade sa studentima režije iste godine studija. Odstupanja su moguća u iznimnim slučajevima (bolest studenta, disparitet broja upisanih studenata režije i montaže, promjene u nastavnom planu Odsjeka režije) te se definiraju posebnom odlukom Odsjeka montaže.

Diplomski studij

Tijekom diplomskog studija studenti Odsjeka montaže rade na filmovima i vježbama studenata preddiplomskog i diplomskog studija drugih odsjeka ADU. Bodove za te radove ostvaruju u sklopu zasebnih predmeta predviđenih nastavnim planom. Za ove obveze student montaže samostalno dogovara suradnju sa studentima drugih odsjeka i bira mentora među nastavnicima Odsjeka montaže.

Za predmet „Praktičan rad unutar umjetničke nastavne produkcije“, student ispunjava “Obrazac“ (prilog 2 - Obrazac za praktičan rad unutar umjetničke nastavne produkcije, vidi i prilog 2A - Upute za ispunjavanje Obrasca za praktičan rad unutar umjetničke nastavne produkcije) koji predaje za to ovlaštenom nastavniku Odsjeka montaže.