c) Prijamni MA - Montaža

Ovdje se u skraćenom obliku nalaze najvažnije informacije specifične za upis usmjerenja Montaža unutar diplomskog studija Montaže (MA) putem Prijamnog ispita, s prvenstvenim ciljem bezbolnijeg inicijalnog informiranja zainteresiranih - potencijalnih studenata. Sve važne službene i dodatne informacije (npr. o rokovima prijava, terminima ispita, stranom državljanstvu, invaliditetu, gubitku prava studija itd.) provjerite i pratite na službenim stranicama Akademije (ADU).

O pristupnim radovima za usmjerenje Montaža:

  • pristupni audiovizualni rad mora bit rad koji je pristupnik montirao ili je jedan od njegovih autora. Rad mora biti na DVD-video formatu (najmanje pet kopija)

  • pisana analiza mora se odnositi na priloženi audiovizualni rad s naglaskom na primijenjene montažne postupke (pet primjerka)

Tijek prijamnog ispita diplomskog studija – usmjerenje Montaža

Preduvjet za ulazak u provjere prijamnog ispita je od strane Povjerenstva pozitivno ocjenjen pristupni audiovizualni rad kandidata. Provjere Prijamnog ispita za usmjerenje Montaža su: pojedinačni razgovor kandidata s Povjerenstvom i slikovni montažni test. Predmet razgovora Povjerenstva i kandidata biti će pristupni radovi i prilozi kandidata, zatim njegovo poznavanje područja teorije i povijesti filma, sposobnosti vizualnog predočavanja, analitičkog razmišljanja i sustavnog sagledavanja filmskog djela, te rješavanje slikovnog montažnog testa.

Kandidati koji u trenutku polaganja prijamnog ispita za usmjerenje Montaža završavaju preddiplomski studij Montaže ADU te imaju položene sve glavne umjetničke predmete (Montaža IB, Montaža IIA, Montaža IIB, Montaža IIIA, Montaža IIIB te Montaža zvuka I, Montaža zvuka IIA, Montaža zvuka IIB, Montaža zvuka IIIA, Montaža zvuka IIIB), oslobođeni su polaganja slikovnog montažnog testa te im se za taj zadatak priznaje 50 bodova.

Pristupnik može skupiti ukupno 100 bodova: pristupnim radom i razgovorom s Povjerenstvom do 50 bodova; slikovnim montažnim zadatkom, postavom i analizom do 50 bodova.

Nakon provedenih razgovora s pristupnicima, Povjerenstvo utvrđuje listu prvenstva pristupnika koji su prešli bodovni prag. Bodovni prag prešli su pristupnici koji su ostvarili 80% ili više od ukupnog broja bodova.

Preporučena literatura za prijamni ispit diplomskog studija – usmjerenje Montaža

  • Peterlić, Ante: Osnove teorije filma, Hrvatska sveučilišna naklada, 2000., Zagreb.

  • Turković, Hrvoje: Teorija filma, Meandar 2000., Zagreb.

  • Škrabalo, Ivo: 101 godina filma u Hrvatskoj, Nakladni zavod Globus, 2000., Zagreb.

  • Rodica Virag, Maja: Uvod u filmsku montažu, ADU, 1998., Zagreb.

  • Midžić, Enes: O slici pokretnih slika, Areagrafika, 2004., Zagreb.

  • Midžić, Enes: Govor oko kamere, Hrvatski filmski savez, 2006., Zagreb.

  • Filmska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1986.–1990., Zagreb (natuknice: Montažer, Filmska montaža, Planovi, Kutovi, Stanja kamere, Kompozicija kadra).

Pretpostavlja se dobro poznavanje klasičnih djela svjetske i hrvatske kinematografije, kao i praćenje aktualnog kinorepertoara te poznavanje temeljnih pojmova iz područja teorije i povijesti filma.

(VIII2015.m.i.)