Prijamni BA

Prijamni ispit za preddiplomski studij Montaže je skup testova koje provodi Povjerenstvo ADU s ciljem pružanja mogućnosti upisa studija u skladu s predispozicijama kandidata za uspješno studiranje.

Povjerenstvo nastojimo formirati od relativno velikog broja nastavnika (obično 7 ili 9), ne u namjeri da zastrašimo kandidate već u cilju osiguravanja nepristranosti i objektivnosti ocjenjivanja. Naime, u svim testovima koji nose veći broj bodova svi kandidati će biti ocjenjeni od strane svakog člana Povjerenstva, te će im iz toga biti izvedene prosječne ocjene.

Elementi prijamnog ispita za preddiplomski studij Montaže

.

Pristupni radovi za prijamni ispit preddiplomskog studija

 • životopis

 • fotografsko-montažni zadatak: niz od 12 do 15 fotografija kojima pristupnik predočava svoju sposobnost izlaganja priče slikama. Svaka fotografija predstavlja zaseban kadar, a ako se jedan kadar, zbog pokreta kamere, vožnje ili kretanja glumaca, značajno promijeni u kompoziciji i sadržaju u odnosu na početni izrez, potrebno je uporabiti dvije fotografije za ilustraciju toga pokreta: jednu za početni, a drugu za završni izrez. Fotopriča mora biti shvatljiva bez ikakvih pisanih objašnjenja. Fotografije moraju biti na fotopapiru dimenzija 9x13 cm, a njihov redoslijed u fotopriči mora biti naznačen brojevima na poleđini fotografija, npr. 1, 2, 3... ili 1A, 1B, u slučaju promjene kompozicije istoga kadra. Na poleđini svake fotografije treba biti navedeno i ime i prezime pristupnika. Fotografije nije prihvatljivo lijepiti ili aranžirati u album.

 • ako pristupnici imaju svjedodžbu o glazbenoj naobrazbi (završena osnovna ili srednja glazbena škola), prilažu je uz prijavu i pristupne radove za prijamni ispit. Uvidom u spomenute svjedodžbe Povjerenstvo dodjeljuje bodove u kategoriji Verificirana umjetnička javna djelatnost.


Tijek prijamnog ispita preddiplomskog studija

Na temelju procjene kvalitete pristupnih radova (fotografsko-montažni zadatak), Povjerenstvo određuje listu pristupnika koji su stekli pravo pristupa prvom dijelu prijamnog ispita.

Prvi dio prijamnog ispita sastoji se od sljedećih zadataka: projekcije filma te klauzurnog rada koji se piše na jednu od zadanih tema iz kulture audiovizualnih medija a koja je u vezi s prikazanim filmom; rješavanja testa opće kulture i informiranosti; testiranja glazbene nadarenosti; razgovora s Povjerenstvom o pitanjima vezanim uz klauzuru i filmsku umjetnost općenito, osvrta na pristupne radove te provjeravanja pristupnikove motiviranosti, sklonosti i specifične sposobnosti za studij.

Na temelju bodova postignutih u prvom dijelu prijamnog ispita, Povjerenstvo određuje listu pristupnika koji su prešli eliminacijski bodovni prag prvog dijela prijamnog ispita i time stekli pravo pristupa drugom dijelu prijamnog ispita.

U drugom dijelu prijamnog ispita pristupnici rješavaju specifične zadatke vezane uz film: pisani montažni test i slikovni montažni zadatak.

Prijamni ispit temelji se i na utvrđivanju pristupnikove nadarenosti, sposobnosti i znanja potrebnih za svladavanje studija. Glazbeno školovanje, poznavanje filma, televizije, kazališta i medija općenito, kao i praćenje recentne kazališne, filmske, audiovizualne i likovne produkcije, bitni su elementi pri procjeni pristupnika.


Vrednovanju elemenata prijamnog ispita preddiplomskog studija

U prvom dijelu prijamnog ispita pristupnik može skupiti do 400 bodova: na temelju svjedodžaba o završenoj nižoj ili srednjoj glazbenoj školi pristupnik ostvaruje 20 ili 50 bodova, testom opće kulture i informiranosti do 50 bodova, testom glazbene nadarenosti do 50 bodova, klauzurnim radom do 80 bodova te razgovorom s Povjerenstvom do 170 bodova.

U drugom dijelu prijamnog ispita pristupnik može skupiti do 400 bodova: pisanim montažnim testom do 80 bodova; slikovnim montažnim zadatkom do 320 bodova.

Konačni broj bodova pristupnika ostvaren na testovima provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti dobiva se zbrojem bodova skupljenih u prvom i drugom dijelu prijamnog ispita, što maksimalno iznosi 800 bodova.

Nakon završetka drugoga dijela prijamnoga ispita, Povjerenstvo utvrđuje listu pristupnika koji su prešli eliminacijski bodovni prag. Eliminacijski bodovni prag prijamnog ispita prešli su pristupnici koji su ostvarili 450 ili više od ukupnog broja bodova prijamnog ispita (800).

Pristupnicima koji su prešli završni eliminacijski bodovni prag na provjerama posebnih znanja, vještina i sposobnosti (prijamnom ispitu), pridružuju se bodovi postignuti na temelju uspjeha u srednjoj školi (do 100 bodova) i državnoj maturi ( Hrvatski jezik - do 100 bodova) te se formira konačna lista prvenstva pristupnika za upis na preddiplomski studij Montaže.

Preporučena literatura za prijamni ispit preddiplomskog studija

 • Peterlić, Ante: Osnove teorije filma, Hrvatska sveučilišna naklada, 2000., Zagreb.

 • Škrabalo, Ivo: 101 godina filma u Hrvatskoj, Nakladni zavod Globus, 2000., Zagreb.

 • Midžić, Enes: Govor oko kamere; Hrvatski filmski savez, 2006., Zagreb.

 • Gilić, Nikica: Filmske vrste i rodovi, AGM, 2007., Zagreb.

 • Filmska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1986.–1990., Zagreb (natuknice: Montažer, Filmska montaža, Planovi, Kutovi, Stanja kamere, Kompozicija kadra).

 • Pretpostavlja se poznavanje klasičnih djela svjetske i hrvatske kinematografije, kao i praćenje aktualnog kinorepertoara.

Obavezno poznavanje slijedećih filmova:

 • M, Fritz Lang, 1931.

 • Cesta/La strada, Federico Fellini, 1954.

 • Surogat, Dušan Vukotić, 1961.

 • Rondo, Zvonimir Berković, 1966.

 • Od 3 do 22, Krešo Golik, 1967.

 • Lisice, Krsto Papić, 1969.

 • Snovi/Dreams, Akira Kurosawa, 1990.

 • Što je Iva snimila 21. listopada 2003., Tomislav Radić, 2005.

 • Grizzly man, Werner Herzog, 2005. - Wall-e, Andrew Stanton, 2008.

(VIII2015.m.i.)